Referat af generalforsamling 2020

Referat af generalforsamling mandag den 7. september 2020
afholdt i Stenlille Kulturhus

Dagsorden i henhold til vedtægterne

 1. Valg af dirigent: Margith Sprotte blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var indvarslet i
  henhold til vedtægterne. 11 medlemmer var mødt til generalforsamlingen.
 2. Formandsberetning: Formand Preben Lemann fremlagde årsberetning, som forsamlingen
  godkendte. Den forgangne periode har været præget af Covid-19 og deraf følgende afmatning.
  Aktiviteterne har været begrænset til et enkelt medlemsmøde med rundvisning i Stenmagle ved
  Holger Jørgensen, medlemsblade og aktiviteter på hjemmeside og Facebook. Bestyrelsens store
  ambition er udarbejdelse af sognebog om Stenmagle.
 3. Regnskab og budget: Kasserer Palle Wibe fremlagde regnskab for 2019, som blev godkendt.
  Der var indtægter for kr. 5.400, udgifter for kr. 6.585,88. Regnskabet balancerede med kr. 2.813,12.
 4. Fastsættelse af kontingent: Uændret.
 5. Indkomne forslag: Ingen.
 6. Valg af bestyrelse: Genvalg til alle poster. Konstituering er uændret: Formand Preben Lemann,
  Næstformand Margith Sprotte, Kasserer Palle Wibe, Sekretær Gert Lidsmoes. Der blev ikke valgt
  suppleanter.
 7. Valg af revisorer: John Schou blev genvalgt.
 8. Eventuelt: Der blev fremsat ønske om tur til Åmosen (som tidligere planlagt), fx i foråret 2021.
  Det blev desuden besluttet af afholde medlemsmøde den 23/11-2020 i Kulturhuset. Temaet skal
  være ”de gode historier”, som deltagerne kan fortælle om sognet.