Vedtægter

Lokalhistorisk Forening for Stenmagle Sogn

§ 1. Foreningens navn er Lokalhistorisk Forening for Stenmagle Sogn (Assentorp-Stenmagle-Vandløse-Nyrup-Ostrup). Foreningen er hjemmehørende i Sorø Kommune.

§ 2. Foreningens formål er at fremme interessen for og kendskab til lokalhistorien med udgivelse af nyhedsbrev til medlemmerne, evt. årlig hæfte/bog (hvis økonomien og stoffet er til det), samt via digitale medier såsom hjemmeside og FB-site, hvis muligt. Endvidere er det formålet at bidrage til og samarbejde med Lokalhistorisk Arkiv.

§ 3. Som medlemmer kan optages enkeltpersoner (husstande), foreninger, institutioner,
virksomheder m.v. – hver med 1 stemme til generalforsamlingen.

§ 4. Foreningskontingentet fastsættes hvert år på generalforsamlingen for efterfølgende år – for hhv. husstand, foreninger og institutioner og firmaer.

Stk. 2: Kontingentet betales for et år ad gangen før generalforsamlingen. Regnskabsåret er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3: Regnskabet skal, før den ordinære generalforsamling, være revideret af revisorerne.

Stk. 4: I økonomiske spørgsmål tegnes foreningen af formand og kasserer.

Stk. 5: Foreningens formue anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 6: Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen udover kontingentet.

§ 5. Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på min. 3 medlemmer, valgt samlet for 1 år. Endvidere vælges flere suppleanter (rækkefølge), hvis muligt, og 2 revisorer (der skal findes minimum 1 revisor), alle valgt for 1 år. Repræsentanter for Lokalhistorisk Arkiv Stenlille er inviteret med i bestyrelsen uden stemmeret.

Stk. 2: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, sekretær og kasserer under valgpunktet på generalforsamlingen. Bestyrelsesmøder afholdes mindst 3 gange årligt og i øvrigt når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det.

Stk. 3: Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst ⅔ af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Beslutningerne vedtages med simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt.

Stk. 4: Bestyrelsen kan til enhver tid tage beslutning om udnævnelse af et æresmedlem, der vil være kontingentfri og medlem for livstid.

§ 6. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Alle har 1 stemme pr. medlemskab.

Stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i januar kvartal. Indkaldelse sker med mindst 14 dages varsel i en skriftlig meddelelse (e-mail, SMS og/eller brev) til medlemmerne med angivelse af dagsordenen.

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til formanden med oplysning om dagsordenen for den begærede generalforsamling.

Stk. 4: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Regnskab for sidste år og budgetter for indeværende og efterfølgende år.

4. Fastsættelse af kontingent for efterfølgende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af bestyrelse og suppleant(er). Herunder kort møde med konstituering.

7. Valg af revisor(er).

8. Eventuelt

Indkomne forslag skal skriftligt være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5: Afstemning kan kun finde sted om de på dagsordenen opførte punkter. Ved afstemning gælder almindelig stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed bortfalder sagen.

§ 7. Til vedtægtsændringer kræves beslutning på en generalforsamling.

§ 8. Foreningen kan kun opløses, når dette vedtages på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. Opløsningen skal være vedtaget af mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer.

Stk. 2: I tilfælde af ophør skal foreningens midler tilfalde andre historiske foreninger tilknyttet Lokalhistorisk Arkiv Stenlille. Hvis en sådan ikke findes, fordeles de til kommunens øvrige lokalhistoriske foreninger.Indsamlet materiale tilfalder ligeledes Lokalhistorisk Arkiv, Stenlille

Stk. 3.: Bestyrelsen skal ved foreningens ophævelse fungere videre, indtil opgørelsen af foreningens aktiver og passiver er tilendebragt.

Disse vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 9. oktober 2018